Търсене

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА ИНФОГРАФИКА ООД

 

  1. Общи разпоредби.

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на Инфографика ООД (наричано по-долу само "Дружество" или „Дружеството“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Инфографика ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Инфографика ООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Инфографика ООД.

 

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели.

 

Уебсайтовете на Инфографика ООД са уебсайтовете SelfCare.bg, (http://www.SelfCare.bg/), който е собственост на Инфографика ООД, посредством който на потербителите се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

 

„Инфографика” ООД (наричано по-долу „Дружеството“) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър под ЕИК 205077111, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Хан Аспарух” № 3, ет. 1 и с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. "Хан Аспарух” № 3, ет. 1, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG202632567, предоставящо посредством администрираните от него уебсайтове информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.

 

  1. Основни понятия.

 

"Потребител" е всяко лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Инфографика ООД.

 

„Потребителско съдържание” е всеки текст, файл, изображение, адрес на Интернет страница или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на уебсайта на Инфографика ООД, включително, но не само, посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси, разположени на някой от Уебсайтовете, с оглед те да бъдат достъпни чрез съответния Уебсайт за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

 

„Уебсайт”/“Уебсайтове“ е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS със съдържание, но не само, включващо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси.

 

„Интернет страница” е част от Уебсайт, която може да бъде обособена или да бъде съставна.

 

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

 

„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

 

„IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

 

"Услуга/Услуги" на сайта включват:

 

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

 

- получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

 

"Партньор" е всяко лице, с което Инфографика ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

 

"Директен маркенг" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

 

ІII. Предмет на договора.

 

3.1. Дружеството чрез Уебсайтовете предоставя на Потребителя за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в Уебсайтовете („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:

а/ Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в Уебсайтовете;

б/Достъп до коментари на други потребители, публикувани на Уебсайтовете, относно съдържанието на Уебсайтовете, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;

в/.Услуги, свързани с търсене по зададени от Потребителя под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайтовете или в глобалната Интернет мрежа;

г/.Други услуги, които Дружеството развива и обогатява.

3.2. Дружеството предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTP) до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайтовете ресурси, като:

а/текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от Инфографика ООД и/или неговите партньори;

б/текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в който и да е от Уебсайтовете от Потребителя;

в/коментари на Потребителя относно съдържанието на един или повече от Уебсайтовете, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;

г/ услуги, свързани с търсене по зададени от Потребителя под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайтовете или в глобалната Интернет мрежа;

д/ други ресурси, достъпни за нерегистрирани Потребители.

3.3. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайтовете. Дружеството не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

3.4. Дружеството има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на Потребителя.

3.5. Услугите на Дружеството се предоставят „във вида, в който са” и Дружеството не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. Дружеството няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Потребителя.

 

  1. Приложно поле. Съгласие с общите условия.

 

4.1.Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация на който и да е от Уебсайтовете на Инфографика ООД.

 

4.2.Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки Услугите. Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяне от Дружеството на услуги, за които има отделни правила, както и за предоставянето на възмездни услуги. Отношенията между Инфографика ООД и Потребителите по предоставяне на тези услуги са предмет на отделен договор между страните.

 

4.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес …………………………./terms по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всеки от Уебсайтовете. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайтовете, включително с отварянето на Интернет страница от който и да е от Уебсайтовете, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на който и да е от Уебсайтовете, Потребителят извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

 

  1. Действие на общите условия.

5.1. Общите условия между Дружеството и Потребителя пораждат действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 4.3.

5.2. Общите условия имат действие за нерегистрираните Потребители до преустановяване на ползването на Услугите на всички Уебсайтове на Дружеството.

С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Дружеството. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

5.3. Дружеството довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им на Уебсайтовете.

 

  1. VI. Права и задължения на потребителя.

6.1. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Дружеството услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

6.2. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайтовете, с оглед ползването им за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството за всеки отделен вид Услуга.

6.3. Потребителят може да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайтовете, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта. Достъп до мултимедийно съдържание (аудио и видео записи/файлове) може да бъде осъществявано единствено чрез стрийминг (streaming) – предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайтовете до крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, даващо възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.

6.4. Потребителят се задължава да не осъществява достъп до съдържание, публикувано на който и да е от Уебсайтовете, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от съответния Уебсайт на Дружеството и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. Потребителят се задължава да не използва, копира и разпространява публикувано на Уебсайтовете съдържание за каквито и да било търговски цели.

6.5. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Дружеството, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Дружеството и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

6.6. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Дружеството Услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага на Сървъра, на който се съхраняват уебсайтовете на Инфографика ООД и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, коментари, както и всякакви други материали или Електронни препратки към такива, които са:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

г. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

д. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, включително подтикващи към извършване на терористична дейност;

е. с порнографско, открито сексуално или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

ж. които не съответстват на тематичната насоченост на Уебсайта или конкретен публикуван на него материал, за който се отнасят;

з. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

и. нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

й. които са неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;

к. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

л. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

м. с големина на файла над определените на всеки от Уебсайтовете максимални размери.

6.7. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Дружеството Услуги:

а. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

в. да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

г. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

д. да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

е. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание („pop-up”-ове, „blind links” и други подобни).

6.8. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Дружеството Услуги.

 

VII. Права и задължения на дружеството.

7.1. Дружеството се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

7.2. Дружеството няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. Дружеството няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на Сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребители посредством ползването на Услугите.

7.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Дружеството съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на Сървър, използван от Дружеството, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Дружеството или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

7.4. Дружеството има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайтовете, включително в потребителския профил, Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Дружеството или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството.

7.5. Дружеството има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Дружеството.

7.6. Дружеството има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до Услугите, както и да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания, включително при неспазване от страна на Потребителя на изискванията в настоящите общи условия.

 

VIII. Авторски права

 

8.1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

  1. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

 

  1. IX. Интелектуална собственост.

 

9.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайтовете, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на Дружеството и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството и предоставило за публикуване съответните материали, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.2. Правото на достъп на Потребителя до материалите и ресурсите на Уебсайтовете не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Дружеството, негов партньор, клиент, друг потребител на Уебсайтовете или трето лице.

9.3. Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от който и да е от Уебсайтовете да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на съответния Уебсайт, при условие, че това не причинява вреди за Дружеството и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Дружеството и посочване на Електронна препратка към съответния Уебсайт на Дружеството и/или неговите партньори, на който е публикуван целият материал, от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на Електронната препратка не следва да въвежда Потребителя в заблуждение по отношение на Дружеството и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Дружеството и/или неговите партньори интерфейс. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Дружеството и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

9.4. Всяко ползване, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на който и да е от Уебсайтовете, извън горните хипотези, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Дружеството и/или неговите партньори за съответния вид използване.

9.5. Потребителят се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Дружеството на който и да е от Уебсайтовете с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайтовете в нарушение на настоящите Общи условия.

9.6. С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на който и да е от Уебсайтовете, Потребителят предоставя на Дружеството правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Уебсайтовете и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

9.7. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на който и да е от Уебсайтовете Потребителят се съгласява и предоставя на Дружеството правото да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайтовете, на които се визуализира Потребителското съдържание.

9.8. Регистрираният Потребител е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

9.9. В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в някой от Уебсайтовете, той следва да изпрати уведомление на адреса или и-мейла по т. 1.2. Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:

а) Подпис на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето – носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;

б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;

в) Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала – изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание;

г) Информация, достатъчна за Дружеството, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице, като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;

д) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;

е) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.

Дружеството, по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

9.10. В случай, че Потребителят счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него, е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до Дружеството със съдържанието и по реда, предвиден в т.9.9. След получаване на уведомлението, Дружеството го препраща на Потребителя, подал уведомление по т.9.9. и по своя преценка предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

 

Х. Отговорност и обезщетения. Ограничаване на отговорността.

10.1. При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси вън от допустимото съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Дружеството, Потребителят дължи на Дружеството неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Дружеството от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

10.2. Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Дружеството Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

10.3. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети Дружеството, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерно използване на Услугите от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

10.4. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Дружеството и на трети лица при ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия.

10.5. Задълженията на лицата по настоящия раздел Х продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя.

10.6. Дружеството полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя или ще задоволят негови конкретни или специфични нужди, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Страните се съгласяват, че Дружеството не отговаря за непредоставянето на някои или всички от Услугите на един или повече от Уебсайтовете, поради наличие на разлика в структурата и/или функционалността на отделните Уебсайтове към даден период. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Инфографика ООД не отговоря за евентуално причинени вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайтовете.

10.7. Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или Сървърите на Дружеството.

10.8. Страните приемат, че Дружеството не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Дружеството с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Дружеството предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

10.9. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.10. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, Дружеството не отговаря за съдържанието на извлечената информация при използването на Услугата, даваща възможност за търсене.

10.11. Дружеството не носи отговорност за верността и законосъобразността на Потребителското съдържание и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. Освен това, Дружеството не отговаря за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от Потребителя или станало достъпно чрез който и да е от Уебсайтовете.

10.12. Дружеството не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице посредством или с оглед ползването на Услугите, предоставяни от Дружеството, независимо дали е дало или не съгласие за това.

10.13. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Уебсайтовете Електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, Дружеството не носи отговорност за верността, законосъобразността или противоправния характер на съдържанието, услугите или материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

10.14. Дружеството не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на който и да е от Уебсайтовете на Електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Дружеството, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

 

ХІ. Права на дружеството в случай на неизпълнение на задълженията на потребител.

 

Дружеството има правото по всяко време и без предварително предупреждение да прекрати достъпа на Потребителя до Услугите, предоставени от Инфографика ООД, да спре достъпа до и/или да изтрие всяко съдържание, разположено на който и да е от Уебсайтовете от Потребителя, да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, когато прецени, че поведението му при ползване на Услугите или Потребителското съдържание, разположено от него на някой от Уебсайтовете, противоречат на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

 

При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано на някой от Уебсайтовете Потребителско съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Дружеството, Дружеството има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Дружеството има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

 

Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Дружеството има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

 

В горните случаи Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

  1. Конфиденциалност.

 

Дружеството има право да събира и използва информация относно Потребителите.

Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда и/или предоставя, използва или предоставя при ползване на Услугите.

С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание, включително каченото (uploaded) изображение и друга предоставена от Потребителя и имаща характеристика на публично достъпна информация, не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на Потребителя съгласно настоящите Общи условия.

Инфографика ООД не се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите публично.  

Дружеството полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

Дружеството събира и използва информация за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Потребителя, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Дружеството. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството.

 

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочените адрес или e-mail за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Дружеството се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Дружеството;

в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

г) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Дружеството за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

д) други посочени в закона случаи.

Дружеството си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия.

При използване на Уебсайтовете, Дружеството има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към Сървър, на който Дружеството съхранява уебсайтовете си във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на Инфографика ООД и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетена конкретна страница от някой от Уебсайтовете, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Дружеството съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

12.11. Дружеството има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет Сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Уебсайтовете и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук.

 

Разкриване е възможно в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

 

ХІІІ. Прекратяване и разваляне на действията на общите условия.

13.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, отношенията между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а) преустановяване на дейността на Дружеството или прекратяване на поддържането на Уебсайтовете. При прекратяване на поддържането само на някой или някои от Уебсайтовете, договорът остава сила по отношение на останалите;

б) взаимно съгласие на страните за прекратяването, изразено писмено;

в) други предвидени в закона случаи.

13.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Дружеството има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до или да изтрие от Уебсайта си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до Потребителско съдържание на Сървърите, в които се съхраняват уебсайтовете на Дружеството, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

ХІV. Други условия.

14.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайт и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

14.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Дружеството е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 Сървърите на Дружеството. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на Сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

14.3. В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Дружеството, дори ако не е било получено.

14.4. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

14.5. Уебсайтовете се поддържат от Дружеството посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Дружеството не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, Потребителят е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

14.6. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

14.7. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

 

Инфографика ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

 

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Инфографика ООД на следния адрес или email за контакти: ………………………….

 

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.

 

  1. Органичаване на отговорността

 

Инфографика ООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Инфографика ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Инфографика ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

 

Инфографика ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

 

Инфографика ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

 

Инфографика ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

Потребителите  се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и Правилата за ползване на форумите на Инфографика ООД.

 

Инфографика ООД си запазва правото да прецени дали да предостави достъп на потребител, да отстрани или ограничи потребител, в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на Инфографика ООД.

 

Инфографика ООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

 

VII. Други

 

VIII. Промени

 

Инфографика ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на Съдружниците на Инфографика ООД и влизат в сила считано от 24.04.2018.

Сайтът използва "бисквитки" (cookies), за да персонализира съдържанието и да анализира трафика си. Повече подробности може да прочетете ТУК.
Разбрах